Privacyverklaring

JEF in het ziekenhuis is een project van JEF. Als JEF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

JEF in het ziekenhuis is een gesloten platform. Personen met een geldige account hebben toegang tot dit
platform. We vragen volgende gegevens:

 • Verplicht in te vullen: Gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geldige activatiecode
 • Niet verplicht in te vullen: leeftijd, instagram, snapchat, YouTube, Musically

De gegevens die je in je account achterlaat, zijn vrij te bepalen en kan ook anoniem door eigen
gebruikersnaam te kiezen. Deze gegevens laten je toe om:

 • Films te kunnen bekijken van het programma JEF in het ziekenhuis
  binnen een beveiligde omgeving van het platform (al dan niet anoniem), te reageren op films en te
  interageren met personen op het platform.

Leeftijd wordt geanonimiseerd gebruikt voor statistieken in rapportage.
Sociale media kanalen worden gebruikt voor met elkaar in contact te komen.

JEF in het ziekenhuis maakt het voor u als gebruiker mogelijk om:
Een persoonlijke account aan te maken waarmee u kan inloggen.

Uw persoonsgegevens worden door JEF verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Zodat je gebruik kan maken van onze diensten.
 • Zodat wij je een antwoord kunnen verstrekken op gevraagde informatie.
 • Toegangscontrole kunnen uitvoeren.
 • Enkel leeftijd wordt gebruikt voor statistieken, maar dat gebeurt anoniem.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, en we
gebruiken nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het organiseren van events.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkers overeenkomst werd afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht
deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging van de gegevens

JEF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens op een veilige
manier te behandelen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alleen personen die daartoe gemachtigd
zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel indien die gegevens relevant zijn om hun opdracht te
vervullen.

Bewaartermijn

JEF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar
bewaard.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht
van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact
met ons op te nemen via info@jeugdfilm.be.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van de bescherming van privacy.

Wijziging privacy statement

JEF kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.